Hier vindt u de door de adviesraad uitgebrachte adviezen

De zoekbalken helpen u snel te vinden wat u zoekt.

2021-09-21 Advies onderzoeken Cliëntervaring Wmo en Jeugd 2020

Hierbij brengt de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas (hierna te noemen de adviesraad) advies uit over de Cliëntervaringsonderzoeken Jeugdwet en Wmo 2020.

26-sep.-2021

2021-09-06 Reactie adviesraden Capelle, Krimpen en Zuidplas op brochure rechten en plichten van IJsselgemeenten

Graag maken wij gebruik van gelegenheid om commentaar te leveren op de conceptekst van de Brochure Rechten en Plichten. Centraal bij onze reactie staan de toegankelijkheid van de tekst voor de doelgroep en de rechtszekerheid die eraan ontleend kan worden. We doen dat tegen de achtergrond van de maatschappelijke discussie over de bejegening van uitkeringsgerechtigden.

De adviesraden vinden het concept erg uitgebreid en niet erg toegankelijk. Ze bepleiten een andere aanpak en willen daarover graag in gesprek met GR IJsselgemeenten. GR IJsselgemeenten gaat, na enig overleg, verder met de eigen opzet.

06-sep.-2021

2021-07-02 Advies over Zomernota en Herstelplan

De Zomernota staat dit jaar in het teken van het begrotingstekort en het sluitend maken van de begroting door bezuinigingen en lastenverhogingen.

De adviesraad brengt dit advies uit omdat veel van de voorgestelde bezuinigingen betrekking hebben op het sociaal domein.

27-jul.-2021

2021-05-08 Advies regionale aanbesteding hulpmiddelen Wmo

De adviesraad stelt het op prijs te kunnen adviseren over de regionale aanbesteding van Wmo-hulpmiddelen. Om zolang mogelijk (thuis) te kunnen blijven meedoen is immers een goede inkoop van hulpmiddelen van groot belang.

27-jul.-2021

2021-04-26 Advies Regiovisie Jeugd Wmo

U vroeg ons een advies uit te brengen over de consultatieversie van de Regiovisie ‘’Samen scherper aan de wind” betreffende de regionale samenwerking Jeugd en WMO in Midden-Holland voor de periode 2021-2024. U vraagt ons expliciet te kijken vanuit het perspectief van de inwoner/cliënt.

27-jul.-2021