Wat doen wij?

Als adviesraad geven wij, gevraagd en ongevraagd, advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas. Het gaat daarbij om alle onderwerpen die vallen binnen het sociaal domein of daarop van invloed zijn. Binnen het sociaal domein hebben gemeenten verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. Deze taken zijn vastgelegd in wetten: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet, Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Maar ook gaat het over inburgering, wonen, woonomgeving en passend onderwijs.

Bij ieder advies kijken we zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de inwoner van Zuidplas. Daarbij baseren wij ons op informatie van inwoners, op ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals. We willen er met onze adviezen aan bijdragen dat elke burger in Zuidplas zo goed mogelijk mee kan doen in de samenleving en optimaal gebruik kan maken van de regelingen en voorzieningen die daarvoor zijn.

ERVARINGEN VAN INWONERS EN DIRECT BETROKKENEN ZIJN BELANGRIJK VOOR ONS
(u kunt uw ervaringen mailen naar: info@adviesraadsociaaldomeinzuidplas.nl ).
De adviesraad is graag op de hoogte van de uitwerkingen van het beleid. Aan de hand van uw ervaringen kunnen we, als dat nodig is, vragen stellen aan het college en over verbeteringen adviseren. Het gaat ons om de ervaringen van meerdere mensen. Individuele klachten mogen wij niet behandelen (zie hieronder artikel 73 lid 5).

De adviesraad bestaat uit maximaal 15 leden en is onafhankelijk. De leden (vrijwilligers) hebben kennis en ervaring op de onderwerpen die in het sociaal domein spelen. De adviezen worden voorbereid in werkgroepen. Tijdens onze maandelijkse openbare vergadering worden de adviezen vastgesteld.

De adviesraad werft zelf zijn leden. Het college van burgemeester en wethouders benoemt de leden.

Voor Zuidplas zijn de gemeentelijke regels voor het sociaal domein ondergebracht in de Integrale Verordening Sociaal Domein gemeente Zuidplas. Hierin zijn ook de taak en werkwijze van de adviesraad geregeld (hoofdstuk 7).

Uit: Integrale Verordening Sociaal Domein Zuidplas 2020
Artikel 73. Taken van de adviesraad
1. De adviesraad adviseert het college gevraagd of ongevraagd over:
a. de voorbereiding, ontwikkeling, en evaluatie van beleid binnen het sociaal domein, bestaande uit de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo 2015. Dit geldt ook voor beleidsvoorstellen en evaluatie uit andere beleidsvelden dan de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo 2015 indien het deze drie wetten uit het sociaal domein wel raakt;
b. beleidsvoorstellen binnen het sociaal domein die door de gemeente in regionaal verband ontwikkeld zijn. Daartoe onderhoudt de adviesraad contacten met de adviesraden uit de regio om de advisering hierover af te stemmen.
2. De adviesraad adviseert via vertegenwoordiging in de cliёntenraad van de GR IJsselgemeenten over de (door klanten ervaren kwaliteit van de) uitvoering van het beleid van de Participatiewet.
3. De adviesraad is een van de partijen die door de gemeente betrokken worden bij het opstellen van nieuw beleid binnen het sociaal domein.
4. De adviesraad signaleert relevante trends en ontwikkelingen en/of knelpunten op het gebied van het beleid binnen het sociaal domein.
5. De adviesraad houdt zich niet bezig met en is niet bevoegd om te adviseren of te handelen naar aanleiding van individuele klachten of problemen tenzij er duidelijke gevolgen zijn voor het algemeen beleid.

De adviesraad kent drie werkgroepen met meerdere aandachtsgebieden: