Privacyverklaring

Privacyverklaring Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas, 31 juli 2021.

De Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

E-mailadres info@adviesraadsociaaldomeinzuidplas.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas (hierna afgekort tot de Adviesraad) verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van onze Adviesraad, met ons samenwerkt, met ons contact opgenomen heeft en/of geïnteresseerd bent in onze activiteiten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens van de leden
 • Telefoonnummer van de leden en/of door u verstrekt
 • E-mailadres
 • Expertise van de leden in verband met de verdeling van de aandachtsgebieden
 • Foto van de leden (voor op de website)
 • Bankrekeningnummer van de leden (voor de uitbetaling van de vacatie-/presentiegelden)

Wij bewaren geen bijzondere c.q. meer gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over uw godsdienst of gezondheid.

Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Adviesraad verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Van de leden: om hen te kunnen uitnodigen voor vergaderingen en informatie te kunnen uitwisselen
 • Van samenwerkingspartners: om u te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te voeren
 • Van samenwerkingspartners en belangstellenden: om u te informeren over onze activiteiten.

De enige grondslag waarop we uw gegevens verwerken is:

 • Uw expliciete toestemming.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

De Adviesraad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen per doelgroep, met de daarbij behorende soorten persoonsgegevens:

1. Leden van de Adviesraad:

Soort persoonsgegevens: Naam (voor- en achternaam), woonadres, mailadres, telefoonnummer(s)en bankrekeningnummer

Bewaartermijn: De periode waarin zij lid zijn van onze Adviesraad.

2. Samenwerkingspartners en contactpersonen:

Soort persoonsgegevens: Naam (voor- en achternaam), functie, mailadres, telefoonnummer

Bewaartermijn: totdat de organisatie meldt dat er een nieuwe contactpersoon is of de betreffende persoon zelf meldt niet langer de contactpersoon te (willen) zijn voor deze samenwerking of u als particulier geen verder contact wenst.

3. Sollicitanten voor onze Adviesraad

Soort persoonsgegevens: cv met o.a. naam, adres, woonplaats, geboortedatum

Bewaartermijn: totdat de adviesraad de sollicitatieprocedure heeft afgerond en kandidaten heeft voorgedragen voor benoeming aan het College of heeft afgewezen. Als sollicitanten lid worden van de Adviesraad geldt lid 1.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Adviesraad verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Wij verzamelen geen gegevens over de bezoekers van onze website, door middel van cookies of vergelijkbare technieken. We houden wel bij hoeveel bezoekers we krijgen. We maken hiervoor gebruik van Google analytics. De IP-adressen worden nergens opgeslagen ook niet door Google. Het is dus volledig anoniem.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Adviesraad. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@adviesraadsociaaldomeinzuidplas.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Adviesraad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan s.v.p. contact met ons op via info@adviesraadsociaaldomeinzuidplas.nl

Tot slot willen we u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om eventueel een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons