Wie zijn wij?

De adviesraad bestaat uit een aantal vrijwilligers die actief zijn in een zorg-, maatschappelijke- of kerkelijke organisatie, uit ervaringsdeskundigen en mensen met een specifieke kennis op de verschillende adviesterreinen. De leden zitten in de adviesraad op persoonlijke titel, zonder last of ruggespraak vanuit de organisaties die zij vertegenwoordigen.


 • Foto van Machteld Dutman van Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

  Machteld Dutman Lid

  De gemeente heeft steeds meer taken op het gebied van jeugd en zorg gekregen. Vanuit mijn werk ben ik ervan overtuigd dat preventie en vroeg bieden van steun en zorg heel belangrijk zijn om problemen te voorkomen, verminderen of voorkomen dat ze verder uit de hand lopen. Een aanbod is er vaak wel, maar niet altijd even toegankelijk voor alle inwoners. Ik wil graag vanuit de adviesraad het gemeentelijk beleid kritisch bezien vanuit de optiek van onze kwetsbare inwoners.

 • Foto van Mart Sinke van Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

  Mart Sinke lid

  Als leraar maatschappijleer was ik benieuwd naar onze verzorgingsstaat, met name de Wmo boeide me. Door schoolopdrachten hierover, voor mijn leerlingen van onze streekschool, waren mooie momenten om gemeenten met elkaar te vergelijken. Toen de Wmo op ging in groter geheel, raakte ik het spoor ietwat bijster. Nu, met pensioen, wil ik als geïnteresseerde burger de gang van zaken volgen en vooral toegankelijk maken voor elke inwoner van Zuidplas. Vanuit mijn opleiding en werk (meer dan 40 jaar in het voortgezet onderwijs) heb ik belangstelling voor wonen (bestuurslid van de Stichting Huurdersbelangen Regio Hollands Midden), werk en onderwijs (ook actief geweest in allerlei onderwijsbesturen).

 • Foto van Hans Visser van Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

  Hans Visser vz werkgroep Zorg en Welzijn

  Vanuit mijn betrokkenheid bij de wereld, zowel dichtbij als verder weg, wil ik met mijn kennis en ervaring via de adviesraad een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg en dienstverlening aan de mensen (en zaken) in Zuidplas, die daarop zijn aangewezen. Juist in deze tijd van bezuinigingen en veranderingen is het goed dat de gemeente in de adviesraad een positief kritische meedenker heeft.

 • Foto van Wim van Dorp van Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

  Wim van Dorp lid

  Door mijn werk in de gezondheidszorg weet ik hoe belangrijk deskundige zorg is. Maar dat vraagt wel om goede randvoorwaarden. Daarvoor wordt het lokale niveau steeds belangrijker. Vandaar mijn inzet voor de adviesraad. Sinds 1985 woon ik met mijn gezin in Nieuwerkerk a/d IJssel. De lokale situatie is mij daarom goed bekend. Ik ben bestuurslid van de NPV afdeling Zuidplas, een christelijke organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers die zich willen inzetten voor alle inwoners van Zuidplas.

 • Foto van Hans van der Meer van Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

  Hans van der Meer Secretaris, vz werkgroep Wonen, Infrastructuur en Integratie

  De gemeente wordt steeds belangrijker voor de burger. Meer en meer taken die vroeger door de landelijke overheid werden gedaan zijn nu de verantwoordelijkheid van de gemeente. Die nieuwe taken vragen nieuwe beleid. De laatste tijd is het steeds duidelijker geworden dat het niet alleen om beleid gaat maar ook en vooral om de uitvoering van dat beleid. De adviesraad kijkt naar het beleid door de ogen van de gebruiker, kijkt hoe dat beleid wordt uitgevoerd en of de burger krijgt wat is afgesproken. Daaraan lever ik graag een bijdrage.

 • Foto van Nel Oudijk van Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

  Nel Oudijk lid

  Het SVO (SamenwerkingsVerband Ouderen van PCOB, KBO en ANBO/SAZ) heeft mij gevraagd in de adviesraad te participeren. Door mijn achtergrond in het ziekenhuismanagement ben ik ook zeer betrokken bij de eerstelijnszorg en daarom ben ik actief lid van GENERO (Geriatrisch Netwerk Rotterdam en Omstreken). De KBO/ PCOB ondersteunt ons (senioren) op vele manieren voor een optimale maatschappelijke en sociale verbondenheid. Ik streef ernaar om hun landelijke speerpunten en adviezen bij onze gemeente ingevoerd te krijgen. Daarom zal mijn keuze binnen de adviesraad voor de werkgroepen ´zorg en welzijn´ en ´wonen' - speciaal voor senioren - u niet verbazen.

 • Foto van Yvonne de Ronde van Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

  Yvonne de Ronde lid

  Door Stichting KernKracht werd mij de vraag gesteld of ik lid wilde worden van de adviesraad. Waar staat deze raad voor en wat ik kan doen, vroeg ik me af. Ik ben in gesprek gegaan met mijn voorganger en werd nieuwsgierig. Nu als lid doe ik mijn best om de belangen van inwoners met een psychische kwetsbaarheid te behartigen. Tevens neem ik namens de adviesraad deel aan een breed overleg met andere vertegenwoordigers van adviesraden, cliëntenraden van GGZ-instellingen, verslavingszorg, maatschappelijke opvang en familieleden binnen de regio Midden-Holland.

 • Foto van Rens den Hollander van Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

  Rens den Hollander Penningmeester, vz werkgroep Werk en Inkomen

  De sociale verzekeringen zijn voor mij bekende terrein geweest omdat ik daar meer dan 30 jaar werkzaam in ben geweest waaronder vele jaren bij toezichthouders op de uitvoering van deze wetten. De laatste jaren heb ik in een controlefunctie gewerkt bij het Agentschap van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om ingediende declaraties voor subsidie uit het Europees Sociaal Fonds van bedrijven, scholen en gemeenten te controleren. Deze subsidie had tot doel om een bepaalde groep van arbeidskrachten door scholing en training een betere kans op de arbeidsmarkt te geven. Vanuit deze kennis wil ik graag mijn bijdrage leveren aan de adviesraad.

 • Foto van Denise le Pair van Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

  Denise le Pair Lid

  Vanuit mijn werk als bewindvoerder in wettelijke schuldsaneringsregelingen heb ik ervaren dat burgers lang niet altijd op de hoogte zijn van het beleid binnen de gemeente waar zij wonen. Dat is zonde. Mijn gedachte is dat dit beter kan en moet. Het kritisch meedenken, maar ook het adviseren over het beleid en het toegankelijker maken van het beleid voor de burger, dat is waar ik graag een bijdrage aan wil leveren.

 • Foto van Aad van Sprang van Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

  Aad van Sprang Voorzitter

  Zuidplas is en zal de komende tijd een snelgroeiende gemeente blijven. Het risico van zo´n groei is dat het algemene belang zoveel aandacht krijgt waardoor de aandacht voor wat eenieder nodig heeft aan aandacht, zorg en andere basale levensbehoeften te kort kan schieten. Daarnaast heeft de gemeente er veel taken bij gekregen. De adviesraad kan juist nu waar nodig het gemeentebestuur van advies dienen bij de ontwikkeling van het beleid en waar het gevoerde beleid niet leidt tot de gewenste resultaten.

 • Foto van Jolande Eliëns van Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

  Jolande Eliëns lid

  Als nieuwe bewoner van Zuidplas wil ik een bijdrage leveren aan mijn woonomgeving.

  In de zorg, als voorzitter van een cliëntenraad, heb ik geleerd dat kwetsbare cliënten onbedoeld, niet altijd krijgen waar ze behoefte aan hebben en dat ze in veel gevallen niet weten waar en hoe ze terecht kunnen als er een hulpvraag is. In het sociale domein waar de adviesraad zich in beweegt is dat niet heel veel anders. Als lid van de adviesraad mag ik met de gemeente meekijken en hen adviseren om er zodoende voor te zorgen dat kwetsbare burgers mee kunnen doen en dat hulp toegankelijk is.

 • Foto van Wilco de Graaf van Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

  Wilco de Graaf lid

  De gemeente is verantwoordelijk om voor haar inwoners goede leef- en woonomstandigheden te waarborgen met goede voorzieningen voor wie dat nodig heeft. Voorzieningen op het terrein van participatie, inburgering, zorg&welzijn, inkomen, jeugdzorg sociale veiligheid en meer… Dat is voor de gemeente Zuidplas met haar groeiambitie, een hele omvangrijke en belangrijke opgave, omdat die onderwerpen in het sociaal domein essentieel zijn voor het woon- en leefklimaat in onze gemeente. Dat vraagt om zorgvuldige keuzes van het gemeentebestuur, zowel in beleid, de besteding van middelen, het stellen van prioriteiten en de uitvoering ervan. Met daarbij voldoende aandacht voor hoe de inzet en de maatregelen uitpakken voor haar burgers.

  Met mijn ruime werkervaring in het sociale domein (bij gemeente en rijk) wil ik als onafhankelijk lid van Adviesraad, graag actief meedenken en adviseren over de maatregelen en de voorzieningen van de gemeente Zuidplas in het sociale domein.

 • Foto van Jos van Winden van Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

  Jos van Winden lid

  De maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel, voor sommige mensen misschien te snel. De terugtrekkende overheid heeft tot gevolg dat de rol van de gemeente naar burgers steeds belangrijker wordt. De verwachtingen van de burgers naar de gemeente worden hierdoor hoger. Van de burgers wordt verwacht dat ze hun problemen in eerste instantie zelf oplossen. Ik vind het belangrijk dat de burgers zoveel mogelijk betrokken worden bij het sociaal beleid van de gemeente Zuidplas. De adviesraad heeft hierin een belangrijke rol. De adviesraad kijkt kritisch naar het sociaal beleid en adviseert hierover aan de gemeente Zuidplas. Daarnaast is het belangrijk om zaken te signaleren die spelen in de samenleving met betrekking tot sociaal beleid en deze signalen door te geven aan de beleidsmakers.

  Vanuit mijn ervaring, onder andere in de zorg, het onderwijs, ondernemingsraden hoop ik een ik een bijdrage te kunnen leveren aan de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas.

 • Foto van Marga Jordaans van Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

  Marga Jordaans verslaglegging

  Sinds 2016 woon ik in de gemeente Zuidplas. Om meer betrokken te raken bij mijn leef- en woonomgeving ben ik notulist van de adviesraad geworden. Leuk en mooi om via de onderwerpen op het sociaal domein en deze deskundige groep mensen mezelf verder te ontwikkelen. Ik doe dit naast mijn werk als Senior Communicatie Specialist bij energiebedrijf Eneco. Hier zet ik mij dagelijks met veel plezier in om de energietransitie verder te brengen, mensen te helpen minder (en andere) energie te verbruiken om zo de klimaatdoelen dichterbij te brengen. One Planet!

 • Foto van Gabriëlle Matarazzi van Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

  Gabriëlle Matarazzi lid