Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn is een breed begrip en we beperken ons hier vooral tot de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van deze wet is het mogelijk maken dat iedereen zo goed en zo lang mogelijk kan meedoen aan de maatschappij. Belangrijk daarbij is het bieden van hulp zodat mensen met een beperking en ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen. Denk hierbij aan hulp bij huishoudelijke- of persoonlijke verzorging of vervoersvoorzieningen op maat. De adviesraad kijkt ook naar de uitvoering van het beleid en adviseert de gemeente waar nodig om het beleid te veranderen.

Het Wmo-beleid wordt vooral uitgevoerd door de Stichting ZO!