Hier vindt u de door de adviesraad uitgebrachte adviezen

De zoekbalken helpen u snel te vinden wat u zoekt.

ADVIES Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Zuidplas.

In het algemeen ervaart de Adviesraad deze verordening als zeer lastig te lezen door enerzijds de vele verwijzingen naar de wetteksten en anderzijds door het hanteren van begrippen waarbij niet duidelijk is en ook in de toelichting hiet duidelijk wordt wat deze begrippen precies betekenen.

21-nov-2014

ADVIES Collectieve Ziektekostenverzekering voor Minima en uitgebreide collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor chronisch zieken en gehandicapten.

Hierbij brengt de Adviesraad u advies uit inzake het voorgenomen besluit tot voortzetting van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Collectieve Ziektekostenverzekering voor Minima in 2015 met daarbij de uitgebreide collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor chronisch zieken en gehandicapten.

20-nov-2014

ADVIES Kadernota Participatiewet

Allereerst betreurt de Adviesraad het ontbreken van inzicht in de gevolgen van deze wetgeving voor de bijzondere bijstand. Hierdoor wordt de mogelijkheid niet geboden om de in deze nota beschreven individuele regelingen zoals individuele Studietoelage en de individuele Kostentoeslag te bekijken in relatie tot de overgebleven bijzondere bijstandsregelingen.


12-nov-2014

ADVIES koopkrachttegemoetkoming lage inkomens

Allereerst stelt de Adviesraad vast dat er wel erg veel geregeld is door de landelijke overheid en dat de gemeente geen speelruimte heeft gekregen. Dit wordt door de Adviesraad zeer betreurd omdat zij de grens voor deze regeling graag op 130% van het minimumloon had gezien en zij meer groepen voor deze koopkrachttegemoetkoming in aanmerking wilden laten komen.

16-okt-2014

Advies Verordening Maatschappelijke Ondersteuning zuidplas 2015

De Adviesraad heeft de Verordening maatschappelijke ondersteuning Zuidplas 2015 ontvangen. Deze verordening is tevens bekeken in relatie tot de Kadernota Wet maatschappelijke ondersteuning en het concept Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Zuidplas.

08-okt-2014