Hier vindt u de door de adviesraad uitgebrachte adviezen

De zoekbalken helpen u snel te vinden wat u zoekt.

2023 Jaar- en financieel verslag

Met dit verslag laten we zien welke adviezen we in het jaar 2023 hebben uitgebracht en wat we verder hebben gedaan. Daarnaast laten we zien hoe we in 2023 met de financiën zijn omgegaan.

03-jun-2024

Advies Regiovisie huiselijk geweld

Advies voor het opstellen van de regiovisie Huiselijk Geweld Hollands Midden “Geweld thuis samen aanpakken”. Hiervoor is een inspraak document opgesteld met daarin de centrale ambitie en uitgangspunten, uitgewerkt in drie actielijnen.

De originele adviesaanvraag van de gemeente is op aanvraag bij ons beschikbaar.

19-dec-2023

Startnotitie beleidskader armoede en schulden

Gevraagd is om een advies uit te brengen n.a.v. een startnotitie. De adviesraad heeft geconstateerd dat in de genoemde startnotitie doelen nog niet helemaal SMART zijn geformuleerd. Dit maakt dat een concreet advies voor de adviesraad nu nog niet mogelijk. De adviesraad heeft daarom een eerste reactie gegeven en tegelijkertijd gevraagd om nauw betrokken te worden bij het verder concreet maken van de notitie. De adviesraad brengt dan nog graag een advies uit op de uiteindelijke notitie.


08-nov-2023

Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang

In het college zijn de beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang vastgesteld, met daarin de aanpassing de vergoeding van de kosten kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie. De adviesraad heeft het college een brief gestuurd waarin is verwoord dat de adviesraad positief is over het materieel gelijk stellen aan de regeling die door de belastingdienst wordt uitgevoerd. Het maandinkomen, in plaats van het jaarinkomen wordt gehanteerd. Dit is voor ouders duidelijk waardoor de kans op terugvordering wordt geminimaliseerd. De adviesraad dringt eropaan om deze aanpassing van de regels breed te communiceren.

30-jul-2023

Advies Re-integratieverordening participatiewet

Advies wordt gevraagd over aan te passen teksten op een bestaande verordening.

11-mei-2023