Hier vindt u de door de adviesraad uitgebrachte adviezen

De zoekbalken helpen u snel te vinden wat u zoekt.

Actieplan "op weg naar werk"

De gemeente Zuidplas heeft het raadsvoorstel “Actieplan op weg naar werk” (registratienummer R19.000115) aangenomen om de komende vier jaar inwoners met een bijstandsuitkering te laten uitstromen naar betaald werk of op een andere manier hun participatie te verhogen. De adviesraad heeft het plan geevalueerd en daarover vragen gesteld.


21-sep.-2022

2021 Jaarverslag en Financieel Verslag

Met dit verslag laten we zien welke adviezen we het afgelopen jaar hebben uitgebracht en wat we verder zoal hebben gedaan. Daarnaast laten we zien hoe we met de financien zijn omgegaan.

28-mrt.-2022

Brief aan de nieuwe gemeenteraad

Na de recente verkiezingen staat er straks een nieuw gemeentebestuur fris aan de start voor een nieuwe bestuursperiode. Dat is een goed moment voor reflectie op de koers en keuzes die de gemeente voor de komende jaren zal gaan maken. Lastige keuzes, met schaarse middelen, maar met grote verantwoordelijkheid.

De adviesraad heeft daarbij een belangrijke adviesrol. Een rol die we serieus nemen en graag willen waarmaken. Ter ondersteuning van zorgvuldig en duurzaam beleid van de gemeente Zuidplas.

Vandaar dat we op de drempel van de collegevorming met deze brief uw aandacht willen vragen voor onze rol.

28-mrt.-2022

Advies over Aanpak mensenhandel in Zuidplas

De adviesraad stelt het op prijs dat hij gevraagd is advies uit te brengen over het conceptstuk ’Aanpak mensenhandel in Zuidplas’. Mensenhandel en breder uitbuiting van mensen moeten bestreden worden omdat zij de menselijke waardigheid aantasten. Daarbij is het belangrijk dat we ons ervan bewust zijn dat deze zaken ook in Zuidplas kunnen voorkomen en dat we weten hoe we met signalen daarover moeten omgaan.

De adviesraad is positief over de bedoeling van dit stuk maar meent dat op een aantal punten aanscherping en verduidelijking mogelijk en wenselijk is.

21-mrt.-2022

2022-02- 25 Advies over het gebruik van de Zelfredzaamheidmatrix door IJsselgemeenten

IJsselgemeenten gebruikt de Zelfredzaamheidmatrix en verzamelt daarmee informatie over de uitkeringsgerechtigden. Bij leden van de adviesraad leefde de vraag of het verzamelen van die gegevens, gelet op de privacy, wel is toegestaan. Naar aanleiding daarvan zijn vragen over het gebruik van de Zelfredzaamheidmatrix gesteld aan IJsselgemeenten en hebben leden van de adviesraad onderzoek gedaan.

Op grond van dat onderzoek heeft de adviesraad de indruk dat de wijze waarop GR IJsselgemeenten de Zelfredzaamheidmatrix gebruikt, niet strookt met de AVG en de uitspraken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hij adviseert het geb ruik aan te passen.

25-feb.-2022